värdering

värderingen

värderingar

värderingarna

Substantiv
Vanligast ekonomi

Synonymer