klippa

klippan

klippor

klipporna

Substantiv

Synonymer
klippa

klipper

klippte

klippt

klippa

Verb

Synonymer