vred

vredet

vred

vreden

Substantiv
teknik

Synonymer
vrida

vrider

vred

vridit

vrid

Verb

vred

Adjektiv

Synonymer