spärra

spärrar

spärrade

spärrat

spärra

Verb
Vanligast

Synonymer

Vanlig

Synonymer

typografi