bevarande

bevarandet

bevaranden

bevarandena

Substantivbevara

bevarar

bevarade

bevarat

bevara

Verb
Vanligast

Synonymer