upplysa

upplyser

upplyste

upplyst

upplys

Verb

Synonymer

Synonymer