slita

sliter

slet

slitit

slit

Verb
  • "Slit inte av repet!"

Synonymer

vardagligt

Synonymer

Synonymer