extravagant

Adjektiv

Synonymer
extravagant

extravaganter

extravagantest

Adjektiv
  • "extravagant praise"
recklessly wasteful

Synonymer