recipient

recipienten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet recipient

  • "Av ansökan framgår att sjön är recipient för kommunens reningsverk och kraftverk sedan 50 år och sjön har bedömts som olämplig att bada i."
  • "Hypotetiskt kan det vara en recipient för dagvatten och möjligtvis grundvatten."
  • "Det är förhållandevis litet, men i och med att vi släpper ut det renade avloppsvattnet i en känslig recipient, Gamlebyviken, så har vi väldigt hårda utsläppsvillkor på det här reningsverket, säger Ruben Öberg."
  • "Dessutom ligger det på ett acceptabelt avstånd till det gamla reningsverket och en så kallad recipient, som är den plats där det renade vattnet släpps ut."
  • "Naturvårdsverket menar att utrymmet för att medge dispens för utsläpp av metaller med hänvisning till lokala miljöförhållanden bör vara litet och skriver att man har svårt att se att en viss recipient, i det här fallet Svartviksfjärden, skulle vara mindre känslig för utsläpp av metaller än vad som normalt är fallet."

Vad betyder recipient inom miljövetenskap ?

behållare, uppsamlingskärl

Relaterat till recipient

rum

biologi

Diskussion om ordet recipient

  • - 2009-01-09

    En mottagare av ett mail

recipient

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet recipient

recipient

recipients
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder recipient inom juridik ?

a person who gets something

Möjliga synonymer till recipient

Diskussion om ordet recipient

Recipient

Substantiv

Diskussion om ordet Recipient