verkställighet

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till verkställighet

Hur används ordet verkställighet

  • "Enligt tidningen uppskattar polisen att cirka 2000 personer som har fått avslag på sin asylansökan men håller sig undan verkställighet finnas i sydostlänen, alltså Småland och Blekinge."
  • "– Vi har folk som är efterlysta för verkställighet, där vi misstänker att de får bidrag trots att de inte får vara i landet."
  • "En nordisk arresteringsorder får utfärdas av en nordisk stat och innehåller en begäran om att en eftersökt person ska överlämnas från en annan nordisk stat för lagföring eller för verkställighet av en redan utdömd frihetsberövande påföljd, enligt regeringen."
  • "Nu yrkar man att Förvaltningsrätten i Växjö ålägger Karlshamn kommun att betala en särskild avgift med ett belopp om 2.086 kronor per månad från den 12 augusti 2014 till dess att verkställighet sker eller att domstol slutligen avgjort ärendet."
  • "Händelsen, som inträffade den 19 juni, Lex Sarah anmäls nu för brister i verkställighet samt åsidosättande av rättssäkerhet."
  • "– Flinks verkställighet ska kanske motsvara en generation, sade Rekke."
  • "Skyddsombudet påpekar att överlämningen från mottagningsgruppen och utredare till insatshandläggare och verkställighet är omöjlig, i dagsläget."
  • "Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserade kommunens hantering för att tiden mellan beslut och verkställighet tog orimligt lång tid."
  • "Men Örebro tingsrätt skriver i sin dom att Helmer Ljus inte har deltagit i någon behandling under sin verkställighet, varken med inriktning på det brott han är dömd för eller för sitt alkoholmissbruk."
  • "Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver i sin anmälan om särskild avgift att ” fram till datum för ansökan har ingen rapport om verkställighet eller avslut av annan anledning kommit in till IVO vilket innebär ett dröjsmål om minst 22 månader. ” IVO skriver även att dröjsmålet har berott på bristande planering som i sin tur har haft en direkt verkan på den enskildes möjligheter att få sina behov tillgodosedda."

Vad betyder verkställighet inom generell ?

det att exekvera en dom eller ett beslut

Möjliga synonymer till verkställighet

Relaterat till verkställighet

fullbordan

förfarande

företag

göromål

pliktuppfyllelse

domstolsförhandling

Diskussion om ordet verkställighet