uppge

uppger

uppgav

uppgivit

uppge

Verb

Synonymer