otymplig

otympligare

otympligast

Adjektivotymplig

Adverb

Synonymer