uppta

upptar

upptog

upptagit

uppta

Verb

Synonymer