bomskott

bomskottet

bomskott

bomskotten

Substantiv

Synonymer

  • bom

    [ vapen ]