utstyra

utstyr

utstyrde

utstyrt

utstyr

Verb

Synonymer
utstyrd

Adjektiv