uteliggare

uteliggaren

uteliggare

uteliggarna

Substantiv

Synonymer
uteliggare

Adjektiv
sociologi

Synonymer