skyldig

skyldigare

skyldigast

Adjektiv

Synonymer

Synonymer
skyldig

Interjektion