utfylla

utfyller

utfyllde

utfyllt

utfyll

Verb

Synonymer