impetus

impetuses

Substantiv

Synonymer

  • Svenska
  • energi [ bildligt, vardagligt ]

Synonymer