klipskhet

klipskheten

(-)(-)
Substantiv

Synonymer