karakteristika

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

matematik