snobb

snobben

snobbar

snobbarna

Substantiv

Synonymer