kava

kavar

kavade

kavat

kava

Verbkavat

Adjektiv

Synonymer