tyna

tynar

tynade

tynat

tyna

Verbtynande

Adjektiv