redovisning

redovisningen

redovisningar

redovisningarna

Substantiv
ekonomi

Synonymer

utbildning