alv

alven

alver

alverna

Substantiv
geologi
jordlager

Synonymer

mytologi

Synonymer

  • Engelska
  • elfin [ mytologi ]