kostsam

kostsammare

kostsammast

Adjektiv

Synonymer

  • dyr

    [ formell stil ]