infringe

infringe

infringes

infringed

infringed

infringing

Verb

Synonymer

  • Svenska
  • bryta [ juridik ]