grumling

grumlingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet grumling

  • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
  • "Kraftig grumling har uppstått i brunnarna som förser fyra fastigheter med dricksvatten."
  • "Enligt Fiskeriverket kan tippning av snö riskera att orsaka lokal grumling, ökad tillförsel av näringsämnen, metaller, organiska föreningar m.fl. Snötippning påverkar fisken genom att bland annat sand och grus som finns i snön och som kommer från halkbekämpning förändrar bottens karaktär."
  • "– Än så länge har vi inte varit och tittat men att man har skadat bäckbottnen på en viss sträcka är uppenbart, man har schaktat och frigjort finsediment som har spolat ut i bäcken och kan orsaka grumling och påverka det biologiska livet, säger Hans Sjöberg, miljöhandläggare."
  • "– Om det släpps ut lakvatten eller gifter som kan orsaka grumling och förgiftning i ån så kan det slå ut laxöringen och då kan inte heller flodpärlmusslan föryngras, säger Eva Anani ordförande i Kungsbacka Naturskyddsförening."
  • "Han menar att det finns exempel på andra linser som har haft problem med grumling, men inte i den utsträckning som Lentis-linsen har haft."
  • "Kraven gällde att det skulle finnas sedimentdammar i Åresjön som skulle fånga upp den grumling som uppstod när tunneln byggdes."
  • "Inget åtal för grumling i Åresjön"
  • "Arbetena med att riva vandringshinder startar nästa vecka och det är för att undvika grumling av vattnet som de tidigare dammarna har torrlagts."
  • "Konsekvenserna av muddringen anses av Outokumpu komma att bli ” betydande ” men ” temporära ” i form av grumling av vattnet, buller, partiklar som försämrar näringen i vattnet och fångstredskap som blir förorenade."

Möjliga synonymer till grumling

Relaterat till grumling

orenlighet

Diskussion om ordet grumling