vinst

vinsten

vinster

vinsterna

Substantiv
ekonomi

Synonymer

sport

Synonymer

allmänt

Synonymer