utbyte

utbytet

utbyten

utbytena

Substantiv

Synonymer

kemi