ursparing

ursparingen

ursparingar

ursparingarna

Substantiv
teknik

Synonymer