styrelse

styrelsen

styrelser

styrelserna

Substantiv
organisation
bildligt

Synonymer

ekonomi