utplantering

utplanteringen

(-)(-)
Substantiv
botanik

Synonymer