swathe

swathes

Substantiv
medicin
swathe
Visa bild Fotograf: Sahra Svensson
jordbruk
an enveloping bandage

Synonymer
swathe

swathe

swathes

swathed

swathed

swathing

Verb

Synonymer