prydlig

prydligare

prydligast

Adjektiv

Synonymer

Synonymer

Synonymer
prydligt

Adverb