maskinist

maskinisten

maskinister

maskinisterna

Substantiv
teknik

Synonymer