krasslig

krassligare

krassligast

Adjektiv

Synonymer