gudomlig

gudomligare

gudomligast

Adjektiv

Synonymer