fuzzy

fuzzier
Adjektiv

Synonymer till fuzzy

Ordet fuzzy har 3 betydelser

  • Inom valuta
  • Inom meteorologi
  • Inom generell
valuta
meteorologi
generell

Ordet fuzzy inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Möjliga synonymer till fuzzy (inom valuta)

Ordet fuzzy inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till fuzzy (inom meteorologi)

Ordet fuzzy inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fuzzy (inom generell)

Möjliga synonymer till fuzzy (inom generell)

Diskussion om ordet fuzzy