advert

adverts

Substantiv

Synonymer

  • Svenska
  • annons [ ekonomi, media ]advert

advert

adverts

adverted

adverted

adverting

Verb

Synonymer