sammanfoga

sammanfogar

sammanfogade

sammanfogat

sammanfoga

Verb
Vanligast

Synonymer

snickeri

Synonymer