jailing

Substantiv

Synonymer
jail

jail

jails

jailed

jailed

jailing

Verb