weary

wearied
wearied
weary
Verb

Översättningar

Synonymer till weary

Ordet weary har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom kläder
  • Inom ålderdomlig
fordon
kläder
ålderdomlig

Ordet weary inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till weary (inom fordon)

Ordet weary inom kläder

Synonymer till weary (inom kläder)

Möjliga synonymer till weary (inom kläder)

Ordet weary inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till weary (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till weary (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet weary

wearied

Adjektiv

Synonymer till wearied (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet wearied