uttal

uttalet

uttal

uttalen

Substantiv

Synonymer