uppsliten

uppslitnare

uppslitnast

Adjektiv

Synonymer