sly

(-)(-)(-)
Substantiv
botanik

Synonymer

botanik

Synonymer
sly

slyer

slyest

sliest

Adjektiv
  • "sly as a fox"

Synonymer

Synonymer

Synonymer