sanctify

sanctified
sanctified
sanctify
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till sanctify

Ordet sanctify har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
  • Inom medicin
generell
religion
medicin

Ordet sanctify inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet sanctify inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till sanctify (inom religion)

Möjliga synonymer till sanctify (inom religion)

Ordet sanctify inom medicin

Synonymer till sanctify (inom medicin)

Diskussion om ordet sanctify