Salpa

Salpan

(-)(-)
Substantiv
fiskar


salpa

salpan

salpor

salporna

Substantiv
fiskar

salpa

Substantiv

Synonymer