halv

Adjektiv


halv

determinant

halv

Determinant